1

Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.lingeriemarie.be en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.  Op de Algemene Voorwaarden van Lingerie Marie is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen moeten voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Ieper.

Aankoop en betaling

De overeenkomst tussen Lingerie Marie en jou als koper komt tot stand op het moment dat je de door Lingerie Marie gestelde voorwaarden hebt geaccepteerd en daaraan hebt voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Lingerie Marie behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bv. bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Lingerie Marie bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

Betaling van producten gekocht bij Lingerie Marie geschiedt uitsluitend vooraf.

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig.

Bij betaling met credit card zal het bedrag op het moment van de transactie direct in rekening worden gebracht.

In geval van niet tijdige betaling is Lingerie Marie bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop je de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en levertijden

De door Lingerie Marie opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door jou wordt besteld, nemen wij per mail of telefonisch contact met je op, om aan te geven wanneer het terug beschikbaar is.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële en/of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. transport, de levering, het depot van de geleverde producten enz.

Levering geschiedt per postpakket, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen.

De levering- of verzendkosten worden je meegedeeld vóór het bevestigen van jouw aankoop. Als de verzendkosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten gegeven.

Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Lingerie Marie is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Lingerie Marie doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen, toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Lingerie Marie je zo snel mogelijk verwittigen.

De producten aangeboden door Lingerie Marie voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

Het is mogelijk dat Lingerie Marie op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Lingerie Marie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Bedenktijd en retourneren

Voor alle producten gekocht bij Lingerie Marie heb je volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.
Deze periode gaat in vanaf de dag die volgt op de levering van het product.  Tijdens de bedenktijd verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde, verkoopbare en ongebruikte staat verkeren.
Vanuit het oogpunt van hygiëne zijn aanvullende retourvoorwaarden van toepassing.  In algemene zin wordt je verzocht om de broekjes te passen over de eigen slip.  In het geval dat na retourzending wordt geconstateerd dat dit niet gebeurd is, of dat de artikelen gewassen of gedragen werden, behouden wij ons nadrukkelijk het recht voor om de artikelen te weigeren.  In dit geval wordt het aankoopbedrag niet teruggestort en ontvang je van ons bericht per mail.

Wanneer je gebruik wenst te maken van het verzakingrecht dien je dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Je ontvangt daarna van ons een bevestigingsmail die je bij jouw terugzending voegt.  De goederen dien je uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Lingerie Marie ruilt de geretourneerde goederen om, of betaalt jou het aankoopbedrag, verminderd met de verzendkosten, binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.  De keuze tot terugbetaling of het plaatsen van een nieuwe bestelling (met een omruilcode) ontvangen we per mail.
Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald. Het product blijft in dat geval jouw eigendom. Op jouw verzoek kan het product ook opnieuw naar je worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

Goederen verkocht met korting worden steeds ingeruild tegen een tegoedcode/omruilcode.

Goederen moeten worden teruggestuurd naar het adres onder punt Maatschappelijke Zetel.

Privacy en garantiebepalingen

Persoonsgegevens

De klant geeft aan Lingerie Camelia BV de toelating om de verstrekte persoonsgegevens van de klant op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Lingerie Camelia BV handelt hierbij in overeenstemming met de Belgische wet voor de verwerking van persoonsgegevens d.d. 8 december 1992 en conform de vereisten in de verordening voor het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Lingerie Camelia BV aangeboden prestaties en/of diensten in het kader van de contractuele relatie tussen Lingerie Camelia BV en de klant. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Als de klant geen commerciële informatie van Lingerie Camelia BV meer wilt ontvangen, dan dient de klant Lingerie Camelia BV hiervan op de hoogte te brengen.

GEHEIMHOUDING

Lingerie Camelia BV verklaart gehouden te zijn tot geheimhouding van alle gegevens die verband houden met de samenwerking met de klant.

Informatie, documenten of andere stukken die worden toevertrouwd aan Lingerie Camelia BV in het kader van deze samenwerking zijn en blijven eigendom van de klant, en zullen dan ook vertrouwelijk behandeld worden.
Als vertrouwelijke informatie wordt onder meer gezien:

  • Alle informatie die de klant deelt met Lingerie Camelia BV in het kader van de uitvoering van de samenwerking.
  • Alle informatie die verzameld wordt uit de gevoerde campagnes die voorwerp uitmaken van de samenwerking.
  • Lingerie Camelia BV verbindt er zich dan ook toe om bovenvermelde informatie niet te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mondeling of schriftelijk, tenzij aan de klant.
  • Lingerie Camelia BV verklaart de nodige maatregelen te nemen om de verspreiding van bovenvermelde informatie te verhinderen, met uitzondering naar haar eigen personeelsleden die deze informatie nodig hebben om de opdracht van Lingerie Camelia BV uit te voeren in kader van het voorwerp van de samenwerking met de klant.

Gebreken

Je bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dien je na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden.
De wettelijke garantie is op al onze producten van toepassing.

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Lingerie Marie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lingerie Marie niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Lingerie Marie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lingerie Marie haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Lingerie Marie opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lingerie Marie niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

Voor het afrekenen worden je de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Lingerie Marie houdt zich strikt aan de wettelijke bepalingen inzake solden en kortingen.  Het kan dus zijn dat jouw bestelde producten, na jouw bestelling, tegen een goedkopere prijs aangeboden worden.  Gelieve daar rekening mee te houden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Lingerie Marie of rechthoudende derden.
Deze website www.lingeriemarie.be is eigendom van Lingerie Camelia BV.

Maatschappelijke zetel:

Lingerie Marie
p/a Lingerie Camelia BV
Ommegang Oost 12, 8840 Westrozebeke, België
Telefoon: 0477 810472
Bereikbaarheid:  maandag t/m vrijdag van 9u tot 17u
E-mail: info@lingeriemarie.be
BTW: BE0738420220

ODR-platform: http://ec.europa.eu/odr